Loading ...
Plan your campaign
EN TH
the more we share,
the more we have
the more we share,
the more we have

OUR SUSTAINABLE COMMUNITY

บริษัทยึดมั่นนโยบายด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรนวัตกรรมที่ดำเนินธุรกิจด้วยวิธีการทำงาน และความสามารถที่เทียบเท่าบริษัทชั้นนําในระดับสากลภายใต้หลักบรรษัทภิบาลและมาตรฐานความปลอดภัย เพื่อให้การดําเนินงานมีผลประกอบการที่ดีอย่างต่อเนื่อง มีความโปร่งใส เป็นธรรมและมีการดูแลด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และชุมชน ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน
Thailand Together As One
ขณะที่ทั่วโลกกำลังเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เราทุกคนต่างต้องช่วยกันชะลอการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส ด้วยการอยู่บ้านเพื่อหยุดเชื้อ (Social Distancing) และดูแลตัวเองอย่างถูกวิธี เราได้ใช้พื้นที่สื่อโฆษณาของบริษัทฯ เป็นสื่อกลางในการสร้างความเข้าใจในการดูแลตัวเอง และส่งผ่านพลังบวกด้วยข้อความให้กำลังใจ ผ่านแคมเปญ #ThailandTogetherAsOne บนจอดิจิตอลกว่า 700 จอ 14 สื่อ ทั่วประเทศ
Smile Bag
ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบในเขตชุมชน โดยได้จัดทำถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนกว่า จำนวน 20,000 ชุด
Food for Heroes
แพลน บี มีเดีย ร่วมกับ Event banana และเทใจดอทคอม จัดทำโครงการให้หนึ่งกล่องของคุณเป็นหนึ่งกำลังใจ ส่งอาหารให้บุคลากรของโรงพยาบาลที่กำลังต่อสู้กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยบริษัทฯ เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยประชาสัมพันธ์ผ่านจอดิจิตอลทั่วกรุงเทพและต่างจังหวัด เพื่อช่วยกระตุ้นให้เกิดยอดบริจาค หวังเป็นอีกหนึ่งพลังในการช่วยส่งต่อโครงการดีๆ ในภาวะวิกฤติเช่นนี้
UNDP
United Nations Development Programme เป็นเครือข่ายการพัฒนาทั่วโลกของสหประชาชาติที่มีบทบาทส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงและการเชื่อมโยงประเทศต่างๆ ด้วยความรู้ ประสบการณ์ และทรัพยากร เพื่อช่วยให้ประชาชนมีชีวิตที่ดี บริษัทฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอนาคตที่ดีกว่าโดยใช้สื่อนอกบ้าน สร้างความตระหนักรู้ให้คนไทยเข้าใจความหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนมากยิ่งขึ้น
UNHCR
องค์การช่วยเหลือและให้ความคุ้มครองแก่ผู้ที่ถูกบังคับให้ออกจากประเทศ เนื่องจากสงคราม ความขัดแย้งและความรุนแรง โดยบริษัทฯ ร่วมประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆของ UNHCR ผ่านจอดิจิตอล เพื่อเพิ่มการรับรู้และตระหนักถึงความสำคัญของโครงการ
Dragonfly 360
แพลตฟอร์มขับเคลื่อนสังคมสู่ความเท่าเทียมทางเพศในเอเชีย ซึ่งบริษัทฯ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์บนสื่อนอกบ้าน โดยมุ่งหวังสร้างความตระหนักให้สังคมไทยลดความเหลื่อมล้ำระหว่างเพศและนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีในสังคม
สภากาชาดไทย
บริษัทฯ ร่วมเป็นหนึ่งในช่องทางการประชาสัมพันธ์โครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากยิ่งขึ้น
มูลนิธิกระจกเงา
โครงการตามหาเด็กหาย เกิดจากแนวคิดว่าปัญหาเด็กหายหรือคนหายนั้นยังไม่ได้รับความสนใจจากสังคมเท่าที่ควร รวมทั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบยังมีกําลังคนและเครื่องมือไม่เพียงพอ บริษัทฯ จึงเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ ด้วยการช่วยประกาศติดตามเด็กหายผ่านสื่อโฆษณาทั่วประเทศ
มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
มูลนิธิช่วยเหลือเด็กไทยที่สูญเสียพ่อแม่และขาดญาติมิตร ด้วยการสร้างหมู่บ้านและเลี้ยงดูเด็ก โดยเชื่อมั่นว่าเด็กทุกคนควรได้เติบโตในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม และครอบครัวที่ดีที่สุด เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ในวัยเด็กที่เปี่ยมสุข และทำให้เด็กได้เติบโตขึ้นอย่างสมบูรณ์ บริษัทฯ จึงช่วยประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆของมูลนิธิฯ เพื่อสร้างการรับรู้และตระหนักถึงความสำคัญของโครงการ
WildAid Thailand
WildAid เป็นองค์กรที่ต้องการรณรงค์ให้ผู้คนตระหนักถึงปัญหาการฆ่าและค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย ผ่านสโลแกนหลักขององค์กร “หยุดซื้อ คือ หยุดฆ่า” บริษัทฯ จึงขอเป็นอีกหนึ่งเสียงในการร่วมรณรงค์ให้คนไทยได้รับรู้ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น เพื่อช่วยกันยับยั้งปัญหาเเละความเสี่ยงต่อการสูญพันธ์ของสัตว์ป่า
Smart Bus Shelter for innovative city
แพลน บี มีเดีย ร่วมกับสำนักงานการจราจรกรมขนส่งฯ กรุงเทพ ปรับปรุงศาลาตามแนวคิดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกประกอบด้วย จอ LED สำหรับแสดงระยะเวลาของสายรถเมล์ที่จะมาถึง, กล้องวงกรปิด CCTV, ช่อง USB สำหรับชาร์จอุปกรณ์มือถือ และ Free WiFi เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบการใช้ชีวิตของประชาชน ช่วยให้ประชาชนสามารถบริหารจัดการเวลาและวางแผนการเดินทางได้ดียิ่งขึ้น
BANGKOK JAMS
ร่วมกับภาครัฐและเอกชน แสดงรายงานสภาพการจราจร, คำนวณเวลาในการเดินทาง, รายงานอุบัติเหตุและสภาพจราจรในบริเวณใกล้เคียงด้วยกล้อง CCTV ผ่านจอดิจิตอล 90 จอทั่วกรุงเทพฯ เพื่อแสดงข้อมูลให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน สามารถหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่การจราจรหนาแน่นและช่วยให้วางแผนการเดินทางได้ดียิ่งขึ้น
สงสัยมั้ย? ธรรมะ
แพลน บี มีเดียร่วมกับเพจ “สงสัยมั้ย?ธรรมะ” ส่งต่อแนวคิดดีๆ ในการใช้ชีวิตผ่านจอดิจิตอล ทำธรรมะให้น่าอ่านและเข้าใจได้ง่ายมากขึ้น ด้วยรูปแบบของการ์ตูนที่เข้าใจง่าย ตรงประเด็น เข้าถึงได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่
Be Good
เป็นความร่วมมือระหว่างบริษัท รายการปันฝันปันยิ้ม ซึ่งออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 และ Line ประเทศไทย เพื่อร่วมช่วยเพื่อนมนุษย์ โดยเฉพาะเด็กด้อยโอกาสและผู้สูงอายุที่ไม่สามารถดูแลตนเองได้ โดยรายการปันฝันปันยิ้มจะเป็นผู้คัดเลือกเรื่องราวดีๆ ที่ต้องการความช่วยเหลือ และมี Line ประเทศไทย เป็นผู้ออกแบบการโฆษณาประชาสัมพันธ์ โดยใช้ Character ของ Line มาดึงดูดความสนใจ และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโฆษณาของบริษัท
BAG AGAIN
บริษัทฯ สนับสนุนมูลนิธิสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี ด้วยการมอบแผ่นไวนิลกับโครงการ Bag Again ด้วยการนำไวนิลที่ยังไม่ผ่านการใช้งาน มาทำเป็นกระเป๋ารีไซเคิลเพื่อสร้างรายได้ให้กับคนไร้ที่พึ่ง
Space Camp
บริษัทฯ ช่วยประชาสัมพันธ์โครงการ Discover Thailand's Astronaut Scholarship มอบทุนการศึกษาเพื่อเดินทางไปยังสหรัฐและเข้าร่วมค่าย US Space และ Rocket Center Alabama โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ
Run For Others Charity
บริษัทฯ จัดงานวิ่งการกุศล ณ สวนลุมพินี โดยรายได้มอบให้กับมูลนิธิออทิสติกไทย
error: Content is protected !!