Loading ...
Plan your campaign
EN TH
the more we share,
the more we have
the more we share,
the more we have

OUR SUSTAINABLE COMMUNITY

บริษัทยึดมั่นนโยบายด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรนวัตกรรมที่ดำเนินธุรกิจด้วยวิธีการทำงาน และความสามารถที่เทียบเท่าบริษัทชั้นนําในระดับสากลภายใต้หลักบรรษัทภิบาลและมาตรฐานความปลอดภัย เพื่อให้การดําเนินงานมีผลประกอบการที่ดีอย่างต่อเนื่อง มีความโปร่งใส เป็นธรรมและมีการดูแลด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และชุมชน ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน
UNDP
United Nations Development Programme เป็นเครือข่ายการพัฒนาทั่วโลกของสหประชาชาติที่มีบทบาทส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงและการเชื่อมโยงประเทศต่างๆ ด้วยความรู้ ประสบการณ์ และทรัพยากร เพื่อช่วยให้ประชาชนมีชีวิตที่ดี บริษัทฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอนาคตที่ดีกว่าโดยใช้สื่อนอกบ้าน สร้างความตระหนักรู้ให้คนไทยเข้าใจความหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนมากยิ่งขึ้น
มูลนิธิกระจกเงา
โครงการตามหาเด็กหาย เกิดจากแนวคิดว่าปัญหาเด็กหายหรือคนหายนั้นยังไม่ได้รับความสนใจจากสังคมเท่าที่ควร รวมทั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบยังมีกําลังคนและเครื่องมือไม่เพียงพอ บริษัทฯ จึงเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ ด้วยการช่วยประกาศติดตามเด็กหายผ่านสื่อโฆษณาทั่วประเทศ
UNHCR
องค์การช่วยเหลือและให้ความคุ้มครองแก่ผู้ที่ถูกบังคับให้ออกจากประเทศ เนื่องจากสงคราม ความขัดแย้งและความรุนแรง โดยบริษัทฯ ร่วมประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆของ UNHCR ผ่านจอดิจิตอล เพื่อเพิ่มการรับรู้และตระหนักถึงความสำคัญของโครงการ
มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
มูลนิธิช่วยเหลือเด็กไทยที่สูญเสียพ่อแม่และขาดญาติมิตร ด้วยการสร้างหมู่บ้านและเลี้ยงดูเด็ก โดยเชื่อมั่นว่าเด็กทุกคนควรได้เติบโตในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม และครอบครัวที่ดีที่สุด เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ในวัยเด็กที่เปี่ยมสุข และทำให้เด็กได้เติบโตขึ้นอย่างสมบูรณ์ บริษัทฯ จึงช่วยประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆของมูลนิธิฯ เพื่อสร้างการรับรู้และตระหนักถึงความสำคัญของโครงการ
สภากาชาดไทย
บริษัทฯ ร่วมเป็นหนึ่งในช่องทางการประชาสัมพันธ์โครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากยิ่งขึ้น
Be Good
เป็นความร่วมมือระหว่างบริษัท รายการปันฝันปันยิ้ม ซึ่งออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 และ Line ประเทศไทย เพื่อร่วมช่วยเพื่อนมนุษย์ โดยเฉพาะเด็กด้อยโอกาสและผู้สูงอายุที่ไม่สามารถดูแลตนเองได้ โดยรายการปันฝันปันยิ้มจะเป็นผู้คัดเลือกเรื่องราวดีๆ ที่ต้องการความช่วยเหลือ และมี Line ประเทศไทย เป็นผู้ออกแบบการโฆษณาประชาสัมพันธ์ โดยใช้ Character ของ Line มาดึงดูดความสนใจ และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโฆษณาของบริษัท
BAG AGAIN
บริษัทฯ สนับสนุนมูลนิธิสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี ด้วยการมอบแผ่นไวนิลกับโครงการ Bag Again ด้วยการนำไวนิลที่ยังไม่ผ่านการใช้งาน มาทำเป็นกระเป๋ารีไซเคิลเพื่อสร้างรายได้ให้กับคนไร้ที่พึ่ง
Space Camp
บริษัทฯ ช่วยประชาสัมพันธ์โครงการ Discover Thailand's Astronaut Scholarship มอบทุนการศึกษาเพื่อเดินทางไปยังสหรัฐและเข้าร่วมค่าย US Space และ Rocket Center Alabama โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ
Run For Others Charity
บริษัทฯ จัดงานวิ่งการกุศล ณ สวนลุมพินี โดยรายได้มอบให้กับมูลนิธิออทิสติกไทย