Loading ...
Plan your campaign
EN TH
Play
Slider

RETAIL

900
จอดิจิตอล
29
ป้ายบิลบอร์ด
110
สาขา ครอบคลุม 11 ศูนย์การค้า ทั่วประเทศไทย

เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายด้วยสื่อโฆษณาครอบคลุมห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศ

ช่องทางเพื่อกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายนึกถึงแบรนด์ และนำไปสู่การตัดสินใจซื้อ ณ จุดขาย