Loading ...
Plan your campaign
EN TH

CAREER

We seek talented, energetic, and self-driven people to join our professional team. All interested applicants in
pursuing a career with Plan B are welcome by completing your submission and attach the full English CV and all
relevant documentation indicating qualifications and experience.
 • Operative System Monitoring

  หน้าที่ความรับผิดชอบ:

  • ประสานงานประจำศูนย์ System Monitoring พร้อมตรวจสอบข้อมูล และ แจ้งปัญหาให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรับทราบ
  • Monitor ระบบ software, Queue media, ตรวจจับข้อผิดพลาดในระบบ รวบรวมผล Alert Alarm เพื่อส่งข้อมูลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อเนื่อง
  • Remote ตรวจสอบความถูกต้องของ Queue มีเดีย ระบบ Monitoring เครื่องปลายทางแต่ละสาขา
  • สรุปผลที่ได้จากการตรวจสอบลงในระบบ Job Card และ Asana รายงานประจำวัน
  • แจ้งปัญหาให้หัวหน้างานรับทราบ ลงบันทึกปัญหาในระบบ Job Card และ Asana ติดตามผลการแก้ไข
  • แจ้ง Job Card และ Asana ให้ทีม Maintenance เข้าดำเนินการแก้ไขงาน และ ติดตามผลการปิดงาน
 • Associate Motion Graphic and VDO-Editor

  Main responsibilities:

  Motion Graphic

  • รับฟังรายละเอียดงาน, Story board รวมถึงข้อเรียกร้องและความต้องการของลูกค้าจาก Producer
  • ใช้ควมคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบชิ้นงานตั้งแต่การคิด Art work, การวาง Layout, การใช้โทนสีหรือ Mood & Tone ของชิ้นงาน รวมถึงการออกแบบ Movement ต่างๆ ของภาพเคลื่อนไหว และภาพ 3 มิติ
  • นำเสนอแนวคิดหรือรายละเอียดภาพร่างของการออกแบบแก่ Producer เพื่อพิจารณา
  • เมื่อได้รับความเห็นชอบจาก Producer จึงใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้องในการสร้างชิ้นงานตามแนวคิดที่นำเสนอ
  • ส่งชิ้นงานที่สมบูรณ์แก่ Producer เพื่อนำเสนอลูกค้าพิจารณา
  • แก้ไขรายละเอียดของชิ้นงานเพิ่มเติม ตามที่ลูกค้าต้องการให้แก้ไข จนกว่าจะผ่านการเห็นชอบจากลูกค้า

  VDO-Editor

  • สรรหาและจัดเก็บ Resource ที่เกี่ยวข้องสำหรับใช้ประกอบการทำงานตัดต่อวิดีโอ เช่น ภาพถ่าย, Footage VDO, Font ฯลฯ
  • จัดทำ Resource ที่ใช้ในการถ่ายทอดสด เช่น แถบแสดงชื่อ (Name Bar) และตำแหน่งของพิธีกรและแขกรับเชิญหรือผู้ให้สัมภาษณ์ เป็นต้น
  • ใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้องตัดต่อและใส่ Effect ต่างๆ ให้แก่วิดีโอหลัก เพื่อให้มีองค์ประกอบต่างๆ ครบถ้วน ตรงตามรายละเอียดที่ได้รับแจ้งจาก Producer ทั้งการถ่ายคลิปวิดีโอและการถ่ายทำสด (Live)
  • ตัดต่อแก้ไขไฟล์วิดีโอเพิ่มเติม ตามที่ลูกค้าต้องการให้แก้ไข จนกว่าจะผ่านการเห็นชอบจากลูกค้า

  Requirements

  Education:

  • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการสื่อสารมวลชน, นิเทศศาสตร์, สารสนเทศศาสตร์, ดิจิทัลมีเดีย และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

  Qualification:

  • มีทักษะการใช้โปรแกรม Adobe After Effect (หลัก), Adobe Premiere pro, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, โปรแกรม3D C4D หรือ โปรแกรม 3D ที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ความชำนาญด้านการทำโมชั่นกราฟิก และการตัดต่อ VDO
  • มีความรับผิดชอบและความอดทนสูง สามารถจัดการเวลาในการทำงานได้ดี
  • มีทัศนคติที่ดี จิตใจเปิดกว้าง กระตือรือร้น พร้อมเรียนรู้วิธีการทำงานใหม่ๆ
  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ให้ความสำคัญกับความสามัคคีภายในหน่วยงาน และสามารถทำงานเป็นทีม
  • มีความยืดหยุ่นในการทำงานสูง สามารถปฏิบัติหน้าที่นอกเหนือจากเวลาทำงาน และสามารถเดินทางไปทำงานนอกสถานที่ได้
  • มีความชื่นชอบในกีฬาต่างๆ และรู้จักนักกีฬา โดยเฉพาะนักกีฬาฟุตบอล จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  Experience:

  • มีประสบการณ์การทำงานด้าน Motion Graphic และ VDO-Editor อย่างน้อย 1 – 2 ปี
 • Associate Client Service

  Responsibilities:

  • Ensure the highest possible quality of customer service for customers
  • Deliberate with customers or supervising personnel in order to address questions, problems.
  • Ensure that processes are followed and bring in new ideas for improvement
  • Constantly work towards improving customer experience
  • Handle customers and vendors requests, as well as external communication with them
  • Manage service enquiries and disputes arising from our clients;
  • Maintain good relationships and community building efforts with taxi drivers and passengers;
  • Perform administrative tasks as assigned.

  Qualifications:

  • Bachelor degree or higher.
  • Prior experience in sales and customer service.
  • A highly driven and independent mindset.
  • Good interpersonal skills.
  • Good Team-player.
  • Sense of urgency, high adaptability to fit with a very dynamic working environment
 • Producer

  Main  Responsibilities:

  • รับฟังรายละเอียดงาน รวมถึงข้อเรียกร้องและความต้องการจากลูกค้าภายนอกและลูกค้าภายใน เช่น ทีม Marketing Communication เป็นต้น
  • ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการร่างแผนงาน (Story board) รวมถึงศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติม สำหรับออกแบบนำเสนอความคิดและเรื่องราวของชิ้นงานนั้นๆ แก่ลูกค้า เพื่อพิจารณาเห็นชอบในการดำเนินการขั้นต่อไป
  • เมื่อลูกค้าเห็นชอบ จึงเรียกประชุมทีมงานที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ของชิ้นงานที่ผ่านการพิจารณาจากลูกค้าให้ทีมงานรับทราบและเข้าใจเป้าหมายของชิ้นงานนั้นๆ
  • วางแผนงานและมอบหมายงานแก่ผู้ทำหน้าที่แต่ละหน้าที่ รวมถึงแจ้งกำหนดระยะเวลาในการทำงานที่ชัดเจนแก่ทีมงาน
  • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การผลิตชิ้นงานเป็นไปอย่างราบรื่น เช่น การจัดหารถตู้ และการเช่าสถานหรือ Studio สำหรับการถ่ายทำ การติดต่อผู้เกี่ยวข้องเพื่อนัดสัมภาษณ์ ฯลฯ
  • ทำหน้าที่เป็นพิธีกร ผู้สัมภาษณ์ และผู้พากษ์เสียง ในชิ้นงานที่มีความเกี่ยวข้องและจำเป็น
  • ควบคุมการผลิตในขั้นตอนต่างๆ ของทีมงาน เพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นงานเป็นไปตามเป้าหมายและแผนงานหรือ Story board ที่ตกลงกันไว้กับลูกค้า เช่น ตรวจสอบจังหวะการตัดต่อหรือใส่ภาพเคลื่อนไหว (Motion graphic), ตรวจสอบจังหวะการใส่เสียง (Sound effect) ต่างๆ ของคลิปวิดีโอ, ฯลฯ
  • แจ้งจุดที่ทีมงานต้องแก้ไข และตรวจสอบซ้ำเพื่อให้ชิ้นงานมีความครบถ้วนสมบูรณ์และถูกต้อง
  • ส่งผลงานกลับให้ลูกค้าเพื่อพิจารณา และแก้ไขเพิ่มเติม หากลูกค้าต้องการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดต่างๆ
  • ดูแลค่าใช้จ่ายในการผลิตชิ้นงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่การประมาณการและตั้งงบประมาณประจำปีสำหรับงานของทีม Marketing Communication ดำเนินการเบิกและสะสาง (Clear) ยอดค่าใช้จ่ายแล้วจึงส่งเอกสารให้ผู้บังคับบัญชาอนุมัติเพื่อดำเนินการต่อไป

  Education:

  • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการสื่อสารมวลชน, นิเทศศาสตร์, สารสนเทศศาสตร์, ดิจิทัลมีเดีย หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

  Qualification:

  • ทักษะการบริหารจัดการและควบคุมการผลิตรายการให้เป็นไปตามเป้าหมายและระยะเวลาที่กำหนด
  • ไม่จำเป็นต้องมีทักษะ แต่ต้องมีความเข้าใจขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการผลิตรายการและชิ้นงานหรือคลิปวิดีโอต่างๆ เช่น การใช้มุมกล้องต่างๆ ในการถ่ายทำ การหา Reference source ในการผลิตชิ้นงาน เป็นต้น
  • มีความเข้าใจพื้นฐานการทำงานของโปรแกรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตัดต่อและการผลิตชิ้นงาน เช่น Final Cut, Motion Graphic, After Effect, SD Max, Premier Pro เป็นต้น
  • มีทักษะการติดต่อสื่อสารที่ชัดเจน ได้ใจความ มีมนุษยสัมพันธ์ดีและสามารถประสานงานและทำงานเป็นทีม รวมถึงร่วมงานกับบุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้อย่างราบรื่น
  • มีทักษะความสามารถด้านการพูดคุยและสัมภาษณ์ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (คะแนน TOEFL ขั้นต่ำ 550 คะแนนหรือเทียบเท่า)
  • มีความคิดนอกกรอบและสร้างสรรค์ สามารถออกแบบ Story board ที่แปลกใหม่และดึงดูดใจลูกค้า
  • มีความยืดหยุ่นในการทำงานสูง สามารถปฏิบัติหน้าที่นอกเหนือจากเวลาทำงาน และสามารถเดินทางไปทำงานนอกสถานที่ได้
  • มีความรู้พื้นฐานด้านการถ่ายภาพ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความชื่นชอบในกีฬาต่างๆ และรู้จักนักกีฬา โดยเฉพาะนักกีฬาฟุตบอล จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • Associate Media Planner

  Main  Responsibilities:

  • Create Media Plan for Social Media of Changsuek, Stadium, SAT, Thaileague, E-sports
  • Optimize Ads spend and monitoring Ads performance
  • SEO support for Stadium Website
  • Custom Audience
  • Media buyer
  • Social Media data report and suggestion

  Qualifications:

  • Bachelor degree in advertising, marketing, communication or business management 2-5 year experience in media planner
  • Know basic of digital media platforms
  • Understand overall online media landscape
  • Passion for digital communication
  • Good in English speaking and writing
 • Project Manager E-Sports

  Roles and Responsibilities:

  • You will be responsible for overseeing all esports competitive gaming by create adjust and maintain the rules, schedules, resolving competitor disputes and disciplinary matters, and other essential functions.
  • Responsibilities the League Operations Manager will drive esports Competitive Gaming initiatives and meet the needs of our sponsorship requirement
  • Manage the tournament operations of offline/online and live events by establishing repeatable process and best practices.
  • Partner with internal/external cross functional teams, such as Legal, Community Engagement, Global Communications, Competitive Gaming. Build strong, collaborative relationships within the partners and others to secure required support for online and online event executions.
  • Always on the *lookout for ways to improve* Tournament Management, Broadcast, Sponsorship and others
  • Provide great service and training to internal and external operators of sanctioned tournaments.
  • Communicate rules verbally and in written format to resolve competitor disputes and provide insights to spectators.
  • Forge meaningful relationships with online communities to gather feedback, identify needs, and message guidelines and obligations.
  • Provide comprehensive reports to stakeholders on feedback, issues, concerns, trends, and insights within the community of competitive players.
  • Contribute to *conception and execution of campaigns to iteratively grow viewership* utilizing cross-channel marketing platforms.
  • Coordinate with cross-functional teams to create the best esports experience for players and fans.

  Qualification:

  • 3+ years of experience in managing eSports programs, or live stream tournaments (monetization returns if preferable)
  • Bachelor s degree or equivalent combination of education and experience
  • Passion for esports tournament Gaming
  • A comprehensive understanding of online and live event competitive experiences from the players and organizer s perspective
  • Experience in quickly resolving disputes and applying judgement calls to complicated rule scenarios in high pressure situations
  • Knows the landscape and understand leagues and cultures across the region
   Excellent communication skills whether via email, face-to-face, or presentations
  • Strong organizational, planning, and inter-personal skills.
  • Able to succinctly articulate complex scenarios in an understandable manner for key stakeholders
  • Excellent communication (written & verbal) and presentation skills
  • Ability to work under tight deadlines and prioritize
  • Excellent creative and strategic thinking
  • Ability to work on call, work on weekends, and travel on a quarterly basis
  • Proficient with MS Office, Social Media, and Community Forums Benefits
 • Operative Maintenance

  หน้าที่ความรับผิดชอบ:

  • ดูแลซ่อมบำรุงจอสื่อ LED
  • ดูแลซ่อมบำรุงจอสื่อ In Mall
  • ดูแลซ่อมบำรุงจอสื่อ MRT
  • มีความเอาใจใส่งาน เข้ากับคนในทีมได้และทำงานเป็นทีมได้
  • การทำงาน ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ และทำงานเป็นกะได้
 • Associate Administration

  Roles and Responsibilities:

  • ติดต่อประสานงาน เดินเอกสารทั้งภายในและภายนอกบริษัท
  • ดูแล และเก็บรวมรวมเอกสาร อาทิเช่น ใบเสนอราคา ใบเบิกสินค้า และอื่นๆ
  • ตรวจสอบความต้องการภายในแผนก ด้านอุปกรณ์สำนักงาน และอื่นๆที่จำเป็น และดำเนินการจัดหาให้เจ้าหน้าที่ร่วมแผนก
  • งานอื่นๆตามที่มอบหมาย

  Qualification:

  • ชาย หรือ หญิง อายุระหว่าง 23 – 30 ปี
  • จบการศึกษาระดับปวช./ ปวส. / ปริญญาตรี
  • มีความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น Ms Office, Outlook, Excel
  • หากมีประสบการณ์งานด้านงานธุรการมาก่อน จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • Senior Associate Business Centric

  Main responsibilities:

  Company Budget (Process owner)

  • รวบรวมข้อมูลเก่า (History data) เพื่อใช้เป็นตัวเปรียบเทียบกับการวางแผนที่จะเกิดขึ้น
  • วางแผนการดำเนินการเพื่อจัดทำ Budget / official forecast ในแต่ละปี
  • วิเคราะห์ Budget ที่มีการวางแผนมา ถึงความเหมาะสม และถูกต้อง
  • จัดเตรียม Template ของการจัดทำ Budget / official forecast ทั้งหมด ในส่วนของ Revenue, Cost, Selling and admin expenses (ต่อปีจะมีการจัดทำ Budget 1 รอบ และ Official forecast 3 รอบ)
  • ควบคุมและติดตามการใช้งบประมาณของแต่ละฝ่าย เพื่อให้เหมาะสมและถูกต้องตามแผนที่วางไว้
  • จัดทำ Presentation สำหรับ Budget เพื่อนำเสนอ Board
  • จัดเตรียมข้อมูลงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ (Board) เพื่อดำเนินการนำขึ้นระบบ Epicor

  Competitor Analysis (Process owner)

  • จัดระเบียบข้อมูล (Data Cleansing) การขึ้นสื่อ (แบรนด์ลูกค้า) ของบริษัทฯ และบริษัทฯ คู่แข่งในระบบ Salesforce
  • ติดต่อประสานงานกับฝ่าย Operations ในเรื่องของการเก็บข้อมูลการขึ้นสื่อ ทั้งของบริษัทฯ และบริษัทคู่แข่ง
  • จัดการเปรียบเทียบข้อมูลการขึ้นสื่อ (แบรนด์ลูกค้า) ของบริษัทฯ และบริษัทคู่แข่ง กับข้อมูลที่ได้จากฝ่าย Operations เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้องครบถ้วน และสมบูรณ์
  • นำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ในแง่มุมต่างๆ เพื่อระบุแนวโน้ม (Trend) การขึ้นสื่อ (แบรนด์ลูกค้า) เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ด้านกลยุทธ์การขายที่เพิ่มขึ้นและจัดทำรายงานเพื่อนำเสนอฝ่ายขายและผู้บริหารระดับสูงเป็นรายเดือน

  Profitability analysis (Future) (Process co-owner)

  • วิเคราะห์ standard cost ของแต่ละแพ็คเกจการขายประเภทต่างๆ เทียบกับค่าใช้จ่าย direct กับลูกค้าแต่ละราย เช่น Rebate, ส่วนลดพิเศษ (Promotion), การแถมสื่อ (Complementary), ฯลฯ
  • วิเคราะห์ส่วนต่างระหว่าง Standard cost และ actual cost ของแต่ละแพ็คเกจการขายประเภทต่างๆ
  • เปรียบเทียบต้นทุนกับกำไรของลูกค้า เพื่อวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไรในมุมมองต่างๆ จากลูกค้าที่เป็น Agency และกลุ่มธุรกิจต่างๆ
  • แบ่งค่าใช้จ่ายส่วนกลางไปยังลูกค้ารายต่างๆ
 • Senior Associate Purchasing

  Roles and Responsibilities:

  • จัดทำใบสั่งซื้อสินค้า
  • จัดทำราคากลาง และปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ
  • จัดทำเอกสารเปิดเอกสาร Vendor
  • จัดทำเอกสารเพื่อบันทึกทรัพย์สิน
  • ตรวจเช็คเอกสารใบขอซื้อ,ใบสั่งซื้อ และใบส่งมอบสินค้า
  • ตรวจเช็คเอกสารของแผนกก่อนส่งแผนกบัญชี
  • ประเมิน และสรุปผลประเมินผู้ขาย
  • สรุปรายงานการสั่งซื้อสินค้าคงค้าง (PO) และขอซื้อคงค้าง (PR)
  • สรรหาผู้ขายรายใหม่ เจรจาต่อรองราคากับผู้ขายในด้านราคา คุณลักษณะ กำหนดการส่งมอบ เครดิต และเงื่อนไขอื่นๆ
  • วางแผนการจัดซื้อการจัดหาเครื่องใช้สำนักงาน และอุปกรณ์อื่นๆ
  • ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  Qualification:
  • ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • เพศชายหรือหญิงอายุ 25-35 ปี
  • มีทักษะในการเจราต่อรอง ทั้งในด้านราคา คุณลักษณะสินค้า และเกิดประโยชน์สูงสุด
  • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
  • มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความคล่องตัวในการทำงาน สามารถทำงานเป็นทีม มีความเป็นผู้นำ
  • สามารถทำงานกับผู้อื่นได้ มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้นละเอียดรอบคอบ และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
  • สามารถใช้ Microsoft Office ได้ดี , Express, Microsoft Dynamic NAV , หากมีประสบการณ์ในการใช้ Epicor ERP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ประสบการณ์การทำงานด้านการการจัดซื้อไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • Associate Accounting
  Roles and Responsibilities:
  • จัดเตรียม, เรียบเรียง และดูแลงานทางด้าน บัญชีเจ้าหนี้(AP) และบัญชีลูกหนี้ (AR)
  • รับผิดชอบงานด้านกระทบยอด, ภาษี และเอกสารหัก ณ ที่จ่าย
  • คำนวณและดูแลด้านการเรียกคืนภาษี ภงด. 3, 53, 54, 36
  • งานบัญชีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  Qualification:

  • สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือเทียบเท่า
  • ประสบการณ์ด้านงานบัญชี 2-5 ปี
  • มีความรู้และความเข้าใจในมาตรฐานบัญชี และขั้นตอนในการปฏิบัติงานบัญชีอย่างดี
  • ทักษะและความสามารถในการแก้ไขปัญหา หรือการตัดสินใจได้เป็นอย่างดี
  • มีความรู้ด้านภาษีอากร
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • Sales (Media & Online)

  Responsibilities

  • Handle the sales (Plan B products), including Developing and Maintaining relationship with customers
  • Handle all sales channel i.e. direct selling, cold calling,
  • Achieve individual’s sale target and KPIs following company’s standard
  • Able to travel both in Bangkok and upcountry
  • Assist any ad hoc projects assigned

  Qualification

  • Bachelor’s Degree in Business administration, Marketing or related field
  • Minimum 2 – 5 years of publishing sales or media business, understand in  media & online advertising sales will be advantage
  • Good interpersonal and negotiation skills.
  • Proficiency in English communication is advantage
 • Senior Creative

  Main responsibilities:

  1. ประชุมทีมร่วมกับลูกค้า เพื่อรับทราบรายละเอียดของชิ้นงานและความต้องการเกี่ยวกับการออกแบบโฆษณาสินค้า กิจกรรม หรือชิ้นงานต่างๆ ของลูกค้าทั้งภายในและภายนอก
  2. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร เพื่อแจ้งรายละเอียดความต้องการของลูกค้าแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  3.  ออกแบบสร้างสรรค์แคมเปญ กลยุทธ์การโฆษณา และการประยุกต์ใช้สื่อต่างๆ ของบริษัทให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าเพื่อช่วยผลักดัน
  4. มอบหมายงานและให้คำแนะนำแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างโดดเด่น มีคุณภาพ และตรงประเด็น
  5. ตรวจสอบชิ้นงานและให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับงานผู้ใต้บังคับบัญชา ว่าชิ้นงานมีคุณภาพและตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าหรือไม่
  6. อนุมัติชิ้นงานของผู้ใต้บังคับบัญชาสำหรับนำเสนอชิ้นงานแก่ลูกค้า
  7. เข้าพบลูกค้าเพื่อนำเสนอชิ้นงาน การออกแบบโฆษณาสินค้า กิจกรรมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
  8. ปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดของชิ้นงานต่างๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ และนำเสนอชิ้นงานจนกระทั่งได้รับความเห็นชอบและการอนุมัติจากลูกค้า
  9. บริหารจัดการและกำกับดูแล รวมถึงประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
  10. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  Requirements

  Education:

  1. การศึกษาระดับปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์, คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาดิจิทัลมีเดีย หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน Creative

  Qualification:

  1. มีความคิดสร้างสรรค์ เสนอแนวคิดแปลกใหม่ กระตือรือร้นในการศึกษาหาความรู้ที่ก่อให้เกิดไอเดียใหม่ๆ อยู่เสมอ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในงานให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  2. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี รวมถึงสามารถบริหารจัดการเวลาในการทำงานของทีมให้เสร็จตามเป้าหมายและกำหนดระยะเวลาได้
  3. มีความเป็นผู้นำ รับผิดชอบสูง มีทัศนคติที่ดีต่องานที่รับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ดี
  4. ติดตามข่าวสารหรือเรื่องราวข้อมูลต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเพื่อให้ทันต่อกระแสนิยม
  5. มีทักษะการทำงานเป็นทีม สามารถทำงานร่วมกับแผนกอื่นๆ ได้ดี
  6. มีทักษะด้านการสื่อสารในระดับดี โดยเฉพาะด้านเทคนิคการนำเสนองาน
  7. มีความรู้พื้นฐานการใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop / Illustrator
  8. ทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี (คะแนน TOEIC ขั้นต่ำ 650 คะแนน)

  Experience:

  1. มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ในการทำงานด้าน Creative
  2. มีประสบการณ์การบริหารทีม
 • Associate Graphic Design

  Main  Responsibilities:

  • ติดต่อประสานงานกับทีม เพื่อรับทราบเนื้อหาของงานสำหรับนำไปออกแบบ  ชิ้นงาน
  • สร้างสรรค์และออกแบบ Artwork และภาพกราฟฟิคให้สวยงาม ดึงดูดใจและสามารถสื่อสารใจความสำคัญได้ตรงตามเนื้อหา และควบคุมชิ้นงานให้อยู่บนพื้นฐานของ Corporate Identity โดยเป็นการออกแบบสำหรับ Website, Facebook, Twitter ,Instagram, Youtube ตามที่ได้รับมอบหมาย
  • ส่งผลงานที่ออกแบบให้แก่ทีมและผู้บังคับบัญชาเพื่อขอความเห็นร่วมสำหรับการดำเนินการในขั้นต่อไป
  • ศึกษาเรียนรู้เทคนิคในการทำ Graphic Design และ Trend ในการออกแบบให้ทันสมัย รวมถึงความรู้ในการออกแบบ media ให้ตรงกับข้อกำหนดหรือข้อบังคับของแต่ละ platform ที่เกี่ยวข้องพร้อมนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้กับชิ้นงาน
  • นำเสนอแนวทางในการทำงานด้าน Graphic Design ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  Education:

  • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาออกแบบ Interactive & Multi-media Design,นิเทศศาสตร์ ด้านนวัตกรรมการสื่อสาร สาขาสาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก, ออกแบบสื่อนิเทศน์ศิลป์,หรือสาขาที่เกี่ยวกับการออกแบบงานกราฟิก

  Qualification:

  • มีความชำนาญการใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop / Illustrator/In Design / After Effect / Premier Pro
  • มีความคิดสร้างสรรค์ และหลักการในการออกแบบ สามารถบริหารจัดการเวลาทำงานได้ให้เสร็จตามเป้าหมายและกำหนดเวลาได้
  • มีความกระตือรือล้น มีความรับผิดชอบสูง ทำงานร่วมกับแผนกอื่นๆได้เป็นอย่างดี
  • ติดตาม trend ในการออกแบบภาพกราฟฟิคตลอดเวลาเพื่อให้ทันต่อกระแสนิยม
  • สามารถบริหารจัดการงานที่หลากหลายได้ ภายในเวลาอันรวดเร็ว มีทักษะการทำงานเป็นทีม รับผิดชอบ ขยัน ตรงต่อเวลา
 • Operative Quality Control

  หน้าที่ความรับผิดชอบ:

  1. รับผิดชอบ ในการตรวจจอ ถ่ายภาพ / VDO ด่วน เพื่อส่งลูกค้าและทีม Report ตามสื่อที่ได้รับมอบหมายโดยหัวหน้างาน

  2. การทำงาน ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ และทำงานเป็นกะได้

  3. มีความรู้ความชำนาญในการใช้กล้องถ่ายรูปทั้งแบบ DSLR และ Mirorless

  4. ส่งงานตรงตาม Timeline ที่ทางหัวหน้างานตั้งไว้

  5. ตรวจสอบความถูกต้องของงานที่ตนเองรับผิดชอบก่อนส่งมอบงาน เพื่อให้คนรับสารต่อนำไปใช้ได้อย่างง่าย ถูกต้องและรวดเร็ว

  6. มีความเอาใจใส่งาน เข้ากับคนในทีมได้และทำงานเป็นทีมได้

 • Associate Media Coordinate

  Roles and Responsibilities

  งานดูแลสื่อ
  1. รับใบ Quatation และ เอกสาร MEMO ต่างๆเพื่อดำเนินการต่อ
  2. ลงข้อมูล ตาราง Booking Pack และ ตาราง Contract ตามใบเสนอราคาและ Memo ที่ได้รับ และ Update เข้าส่วนกลางทุกครั้งที่ได้มีการรับเอกสาร
  3. ติดต่อประสานงานกับ Sale,Sale Co. หรือลูกค้า เพื่อรับไฟล์งานรวมถึงข้อมูลและข่าวสารใน ส่วนงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
  4. เปิด Job งานในระบบ Webbase
  5. Download ไฟล์งานต่างๆ และส่งให้กับทาง กราฟฟิคทำงานต่อ
  6.ตรวจสอบไฟล์งาน ข้อกำหนด ข้อห้าม ของจอต่างๆ และแจ้ง Sales และเสนอจอชดเชยทดแทน
  7. ส่ง Prove ให้ลูกค้าหรือเซลล์
  8. ลูกค้า Appoved ไฟล์งานจบ เตรียมขึ้นงาน สรุปรายการหนังโฆษณา
  9.จัดทำ Playlist ในระบบ Broadsign
  10.ส่ง Playlist ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง (QC , Report)
  11. ทำและส่งสรุป Report ในแต่ละรอบ
  12. ส่ง Logfile และหนังสือยืนยันการออกอากาศให้กับทางเซลล์เพื่อส่งต่อข้อมูลการออนแอร์
  ให้กับลูกค้า (ตามวันและเวลาที่กำหนด)
  13. ส่งสรุป Report ในรอบนั้นๆ (ตามวันและเวลาที่กำหนด)
  14. สิ้นเดือนของทุกเดือนจะมีหารูปให้ทางบัญชีเพื่อวางบิล
  15. ออกจดหมายแจ้งเรื่องต่างๆให้ลูกค้า เซลล์หรือผู้ดูแลอาคารต่างๆภายในสื่อ
  16. จัดทำ Timeline
  17. ติดต่อประสานงานกับผู้ดูแลอาคารต่างๆภายในสื่อ
  18. บริหารจัดการสื่อผ่านระบบ Smartplaylist/Broadsign/CMS อื่นๆ
  ส่วนแบ่งรายได้
  1. ทำสรุปยอดของแต่ละเดือนเพื่อส่งอาคาร/สื่อที่ได้รับผิดชอบ
  2. เปิด PR
  3. Copy ส่งแผนกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา รับ-ส่งงาน ประสานงานต่อ
  หรือการช่วยเหลืองานจากหน่วยงานอื่นภายในองค์กรตามได้รับมอบหมาย

  Qualification:

  – มีทักษะการสื่อสารแบบมีประสิทธิภาพ

  – Microsoft Office

  – พร้อมเรียนรู้เปิดรับสิ่งใหม่

  – มีทักษะการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีมีประสิทธิภาพ

 • Associate Marketing Creative

  Responsibilities
  • Design including development, and layout for all communicationmaterials
  • Supervise the assessment of all graphic materials in order to ensure quality and accuracy of the design to meet the highest expectation and on time schedule as planned
  • To monitoring & developing the design conceptual, graphics layout for company identity both on our website and social media channels.
  • The ability to deliver campaigns that generate results
  • High-level of creative thinking and self-confidence to generate
  • Strong experience in relevant fields
  • Contributing to team efforts by accomplishing tasks as needed.

  Program :

  Illustrator / Photoshop / InDesign / Keynote / Page / WordPress (Website Back-End)
  Other relevant MAC applications / Other relevant Adobe applications

  Qualification :
  Degree Level Bachelor’s degree
  Degree Field Graphic design, or a related field
  Experience 1 -2 years of experience

 • Associate Business Development Market Insight & OBD

  Roles andResponsibilities:

  • Engage with OOH media inventory and audience measurement data to serve brands’ needs
  • Work with sales and marketing team to encourage opportunities and close deal
  • Create sales-related presentation to communicate with clients and management team
  • Provide constant input and market feedback in order to fuel product innovation
  • Manage research project and co-ordinate between internal and external parties
  • Implement DOOH programmatic platform
  • Support head of business development to secure new revenue opportunities
  • Support head of business development with ad hoc project

  Profile & Qualification:

  • Bachelor’s degree or higher in Marketing / Economics Business Administration Psychology Social Science or related fields.
  •  1-3 years experiences in market research or data-analysis related field Preferred Knowledge
  • TOEIC Score | 750 Skills
  •  Male or Female, age not over 30 years old
  • Fresh graduate from top universities are also welcome
  • Fluent in English
  • Proficiency in MSFT Office (especially PPT) Other Requirements • Excellent written/verbal communication
  • Strong in analytical, interpersonal, communication and presentation skills
  • Meticulous attention to detail with ability to multitask and prioritize workload
  • Ability to work in fast-paced environment
  • Self-motivated, tenacious, uses initiative and a problem solver

Application

* Required

Male Female

To improve efficiency of your job advertisement channel, please answer question below and then click apply job.


Feel free to contact us
We seek talented, energetic, and self-driven people to join our professional team. All interested applicants in pursuing a career with Plan B are welcome by completing your submission and attach the full English CV and all relevant documentation indicating qualifications and experience.
APPLY NOW