Loading ...
Plan your campaign
EN TH

CAREER

We seek talented, energetic, and self-driven people to join our professional team. All interested applicants in
pursuing a career with Plan B are welcome by completing your submission and attach the full English CV and all
relevant documentation indicating qualifications and experience.
 • Associate Bus Media, Photograph

  Main responsibilities:

  1.ถ่ายภาพนิ่งและภาพวีดีโอ  Report  Bus Media  ตามที่ระบุใน Job Card  ประจำวัน

  2.ตรวจเช็คภาพโฆษณาที่ชำรุด ใน Bus Media หรือ สื่ออื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพิ่มเติม นอกเหนือจาก Job Card

  3.ถ่ายภาพตามจุดต่างๆ หรือสถานที่ที่ทางบริษัท กำหนดได้

  Requirements:   มีทักษะด้านการถ่ายภาพ การใช้อุปกรณ์ถ่ายภาพ สามารถปฏิบัติงานเริ่มงานในช่วงเวลาเช้า 6- 7 โมง เช้า ได้ มีทักษะในการสื่อสาร และ เข้าใจเส้นทางในกรุงเทพฯและปริมณฑล   (ที่พักใกล้ โซนตลิ่งชัน / แสมดำ / วัดศรีนวล หนองแขม )

  Educationมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป

  Qualification:

  1. มีรถจักยานยนต์และใบอนุญาตขับขี่
  2. มี Smartphone
  3. สามารถทำงานผ่านระบบ application บนสมาร์ทโฟนได้ดี
  4. สามารถทำงานเป็นกะได้

  Experience:   มีประสบการณ์การผ่านงานติดสติ๊กเกอร์งานโฆษณา

 • Senior Associate Game Operational Management

  Responsibilities:

  • Perform sales analysis and reporting to management for decision making purposes.
  • Work with the team to develop sales strategy including pricing strategy, product strategy, promotion strategy.
  • Analyse in-house data, market trend, competitor records and show inside views to team and management.
  • Design and create reports in Salesforce in order to support business strategy planning.
  • Additional duties as necessary

  Qualifications:

  • Degree field Marketing, Economics or related fields
  • 3-5 years’ experience in Economics / Finance / Controlling and Analyst function (e.g. Brand/Marketing communication)
  • Logical Thinking, Good Communication, Team Player and Self-Organized
  • Experience in budgeting process and dashboard and reporting skills is a plus
  • Experience within a network organization (internal and external providers)
  • Good English communication skills
 • Senior Associate Accounting
  Roles and Responsibilities:
  • จัดเตรียม, เรียบเรียง และดูแลงานทางด้าน บัญชีเจ้าหนี้(AP) และบัญชีลูกหนี้ (AR)
  • รับผิดชอบงานด้านกระทบยอด, ภาษี และเอกสารหัก ณ ที่จ่าย
  • คำนวณและดูแลด้านการเรียกคืนภาษี ภงด. 3, 53, 54, 36
  • งานบัญชีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

  Qualification:

  • สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือเทียบเท่า
  • ประสบการณ์ด้านงานบัญชี 5-8ปี
  • มีความรู้และความเข้าใจในมาตรฐานบัญชี และขั้นตอนในการปฏิบัติงานบัญชีอย่างดี
  • ทักษะและความสามารถในการแก้ไขปัญหา หรือการตัดสินใจได้เป็นอย่างดี
  • มีความรู้ด้านภาษีอากร
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • Operative System Monitoring

  หน้าที่ความรับผิดชอบ:

  • ประสานงานประจำศูนย์ System Monitoring พร้อมตรวจสอบข้อมูล และ แจ้งปัญหาให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรับทราบ
  • Monitor ระบบ software, Queue media, ตรวจจับข้อผิดพลาดในระบบ รวบรวมผล Alert Alarm เพื่อส่งข้อมูลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อเนื่อง
  • Remote ตรวจสอบความถูกต้องของ Queue มีเดีย ระบบ Monitoring เครื่องปลายทางแต่ละสาขา
  • สรุปผลที่ได้จากการตรวจสอบลงในระบบ Job Card และ Asana รายงานประจำวัน
  • แจ้งปัญหาให้หัวหน้างานรับทราบ ลงบันทึกปัญหาในระบบ Job Card และ Asana ติดตามผลการแก้ไข
  • แจ้ง Job Card และ Asana ให้ทีม Maintenance เข้าดำเนินการแก้ไขงาน และ ติดตามผลการปิดงาน
 • Associate Motion Graphic and VDO-Editor

  Main responsibilities:

  Motion Graphic

  • รับฟังรายละเอียดงาน, Story board รวมถึงข้อเรียกร้องและความต้องการของลูกค้าจาก Producer
  • ใช้ควมคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบชิ้นงานตั้งแต่การคิด Art work, การวาง Layout, การใช้โทนสีหรือ Mood & Tone ของชิ้นงาน รวมถึงการออกแบบ Movement ต่างๆ ของภาพเคลื่อนไหว และภาพ 3 มิติ
  • นำเสนอแนวคิดหรือรายละเอียดภาพร่างของการออกแบบแก่ Producer เพื่อพิจารณา
  • เมื่อได้รับความเห็นชอบจาก Producer จึงใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้องในการสร้างชิ้นงานตามแนวคิดที่นำเสนอ
  • ส่งชิ้นงานที่สมบูรณ์แก่ Producer เพื่อนำเสนอลูกค้าพิจารณา
  • แก้ไขรายละเอียดของชิ้นงานเพิ่มเติม ตามที่ลูกค้าต้องการให้แก้ไข จนกว่าจะผ่านการเห็นชอบจากลูกค้า

  VDO-Editor

  • สรรหาและจัดเก็บ Resource ที่เกี่ยวข้องสำหรับใช้ประกอบการทำงานตัดต่อวิดีโอ เช่น ภาพถ่าย, Footage VDO, Font ฯลฯ
  • จัดทำ Resource ที่ใช้ในการถ่ายทอดสด เช่น แถบแสดงชื่อ (Name Bar) และตำแหน่งของพิธีกรและแขกรับเชิญหรือผู้ให้สัมภาษณ์ เป็นต้น
  • ใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้องตัดต่อและใส่ Effect ต่างๆ ให้แก่วิดีโอหลัก เพื่อให้มีองค์ประกอบต่างๆ ครบถ้วน ตรงตามรายละเอียดที่ได้รับแจ้งจาก Producer ทั้งการถ่ายคลิปวิดีโอและการถ่ายทำสด (Live)
  • ตัดต่อแก้ไขไฟล์วิดีโอเพิ่มเติม ตามที่ลูกค้าต้องการให้แก้ไข จนกว่าจะผ่านการเห็นชอบจากลูกค้า

  Requirements

  Education:

  • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการสื่อสารมวลชน, นิเทศศาสตร์, สารสนเทศศาสตร์, ดิจิทัลมีเดีย และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

  Qualification:

  • มีทักษะการใช้โปรแกรม Adobe After Effect (หลัก), Adobe Premiere pro, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, โปรแกรม3D C4D หรือ โปรแกรม 3D ที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ความชำนาญด้านการทำโมชั่นกราฟิก และการตัดต่อ VDO
  • มีความรับผิดชอบและความอดทนสูง สามารถจัดการเวลาในการทำงานได้ดี
  • มีทัศนคติที่ดี จิตใจเปิดกว้าง กระตือรือร้น พร้อมเรียนรู้วิธีการทำงานใหม่ๆ
  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ให้ความสำคัญกับความสามัคคีภายในหน่วยงาน และสามารถทำงานเป็นทีม
  • มีความยืดหยุ่นในการทำงานสูง สามารถปฏิบัติหน้าที่นอกเหนือจากเวลาทำงาน และสามารถเดินทางไปทำงานนอกสถานที่ได้
  • มีความชื่นชอบในกีฬาต่างๆ และรู้จักนักกีฬา โดยเฉพาะนักกีฬาฟุตบอล จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  Experience:

  • มีประสบการณ์การทำงานด้าน Motion Graphic และ VDO-Editor อย่างน้อย 1 – 2 ปี
 • Producer

  Main  Responsibilities:

  • รับฟังรายละเอียดงาน รวมถึงข้อเรียกร้องและความต้องการจากลูกค้าภายนอกและลูกค้าภายใน เช่น ทีม Marketing Communication เป็นต้น
  • ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการร่างแผนงาน (Story board) รวมถึงศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติม สำหรับออกแบบนำเสนอความคิดและเรื่องราวของชิ้นงานนั้นๆ แก่ลูกค้า เพื่อพิจารณาเห็นชอบในการดำเนินการขั้นต่อไป
  • เมื่อลูกค้าเห็นชอบ จึงเรียกประชุมทีมงานที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ของชิ้นงานที่ผ่านการพิจารณาจากลูกค้าให้ทีมงานรับทราบและเข้าใจเป้าหมายของชิ้นงานนั้นๆ
  • วางแผนงานและมอบหมายงานแก่ผู้ทำหน้าที่แต่ละหน้าที่ รวมถึงแจ้งกำหนดระยะเวลาในการทำงานที่ชัดเจนแก่ทีมงาน
  • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การผลิตชิ้นงานเป็นไปอย่างราบรื่น เช่น การจัดหารถตู้ และการเช่าสถานหรือ Studio สำหรับการถ่ายทำ การติดต่อผู้เกี่ยวข้องเพื่อนัดสัมภาษณ์ ฯลฯ
  • ทำหน้าที่เป็นพิธีกร ผู้สัมภาษณ์ และผู้พากษ์เสียง ในชิ้นงานที่มีความเกี่ยวข้องและจำเป็น
  • ควบคุมการผลิตในขั้นตอนต่างๆ ของทีมงาน เพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นงานเป็นไปตามเป้าหมายและแผนงานหรือ Story board ที่ตกลงกันไว้กับลูกค้า เช่น ตรวจสอบจังหวะการตัดต่อหรือใส่ภาพเคลื่อนไหว (Motion graphic), ตรวจสอบจังหวะการใส่เสียง (Sound effect) ต่างๆ ของคลิปวิดีโอ, ฯลฯ
  • แจ้งจุดที่ทีมงานต้องแก้ไข และตรวจสอบซ้ำเพื่อให้ชิ้นงานมีความครบถ้วนสมบูรณ์และถูกต้อง
  • ส่งผลงานกลับให้ลูกค้าเพื่อพิจารณา และแก้ไขเพิ่มเติม หากลูกค้าต้องการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดต่างๆ
  • ดูแลค่าใช้จ่ายในการผลิตชิ้นงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่การประมาณการและตั้งงบประมาณประจำปีสำหรับงานของทีม Marketing Communication ดำเนินการเบิกและสะสาง (Clear) ยอดค่าใช้จ่ายแล้วจึงส่งเอกสารให้ผู้บังคับบัญชาอนุมัติเพื่อดำเนินการต่อไป

  Education:

  • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการสื่อสารมวลชน, นิเทศศาสตร์, สารสนเทศศาสตร์, ดิจิทัลมีเดีย หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

  Qualification:

  • ทักษะการบริหารจัดการและควบคุมการผลิตรายการให้เป็นไปตามเป้าหมายและระยะเวลาที่กำหนด
  • ไม่จำเป็นต้องมีทักษะ แต่ต้องมีความเข้าใจขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการผลิตรายการและชิ้นงานหรือคลิปวิดีโอต่างๆ เช่น การใช้มุมกล้องต่างๆ ในการถ่ายทำ การหา Reference source ในการผลิตชิ้นงาน เป็นต้น
  • มีความเข้าใจพื้นฐานการทำงานของโปรแกรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตัดต่อและการผลิตชิ้นงาน เช่น Final Cut, Motion Graphic, After Effect, SD Max, Premier Pro เป็นต้น
  • มีทักษะการติดต่อสื่อสารที่ชัดเจน ได้ใจความ มีมนุษยสัมพันธ์ดีและสามารถประสานงานและทำงานเป็นทีม รวมถึงร่วมงานกับบุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้อย่างราบรื่น
  • มีทักษะความสามารถด้านการพูดคุยและสัมภาษณ์ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (คะแนน TOEFL ขั้นต่ำ 550 คะแนนหรือเทียบเท่า)
  • มีความคิดนอกกรอบและสร้างสรรค์ สามารถออกแบบ Story board ที่แปลกใหม่และดึงดูดใจลูกค้า
  • มีความยืดหยุ่นในการทำงานสูง สามารถปฏิบัติหน้าที่นอกเหนือจากเวลาทำงาน และสามารถเดินทางไปทำงานนอกสถานที่ได้
  • มีความรู้พื้นฐานด้านการถ่ายภาพ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความชื่นชอบในกีฬาต่างๆ และรู้จักนักกีฬา โดยเฉพาะนักกีฬาฟุตบอล จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • Associate Media Planner

  Main  Responsibilities:

  • Create Media Plan for Social Media of Changsuek, Stadium, SAT, Thaileague, E-sports
  • Optimize Ads spend and monitoring Ads performance
  • SEO support for Stadium Website
  • Custom Audience
  • Media buyer
  • Social Media data report and suggestion

  Qualifications:

  • Bachelor degree in advertising, marketing, communication or business management 2-5 year experience in media planner
  • Know basic of digital media platforms
  • Understand overall online media landscape
  • Passion for digital communication
  • Good in English speaking and writing
 • Project Manager E-Sports

  Roles and Responsibilities:

  • You will be responsible for overseeing all esports competitive gaming by create adjust and maintain the rules, schedules, resolving competitor disputes and disciplinary matters, and other essential functions.
  • Responsibilities the League Operations Manager will drive esports Competitive Gaming initiatives and meet the needs of our sponsorship requirement
  • Manage the tournament operations of offline/online and live events by establishing repeatable process and best practices.
  • Partner with internal/external cross functional teams, such as Legal, Community Engagement, Global Communications, Competitive Gaming. Build strong, collaborative relationships within the partners and others to secure required support for online and online event executions.
  • Always on the *lookout for ways to improve* Tournament Management, Broadcast, Sponsorship and others
  • Provide great service and training to internal and external operators of sanctioned tournaments.
  • Communicate rules verbally and in written format to resolve competitor disputes and provide insights to spectators.
  • Forge meaningful relationships with online communities to gather feedback, identify needs, and message guidelines and obligations.
  • Provide comprehensive reports to stakeholders on feedback, issues, concerns, trends, and insights within the community of competitive players.
  • Contribute to *conception and execution of campaigns to iteratively grow viewership* utilizing cross-channel marketing platforms.
  • Coordinate with cross-functional teams to create the best esports experience for players and fans.

  Qualification:

  • 3+ years of experience in managing eSports programs, or live stream tournaments (monetization returns if preferable)
  • Bachelor s degree or equivalent combination of education and experience
  • Passion for esports tournament Gaming
  • A comprehensive understanding of online and live event competitive experiences from the players and organizer s perspective
  • Experience in quickly resolving disputes and applying judgement calls to complicated rule scenarios in high pressure situations
  • Knows the landscape and understand leagues and cultures across the region
   Excellent communication skills whether via email, face-to-face, or presentations
  • Strong organizational, planning, and inter-personal skills.
  • Able to succinctly articulate complex scenarios in an understandable manner for key stakeholders
  • Excellent communication (written & verbal) and presentation skills
  • Ability to work under tight deadlines and prioritize
  • Excellent creative and strategic thinking
  • Ability to work on call, work on weekends, and travel on a quarterly basis
  • Proficient with MS Office, Social Media, and Community Forums Benefits
 • Operative Maintenance

  หน้าที่ความรับผิดชอบ:

  • ดูแลซ่อมบำรุงจอสื่อ LED
  • ดูแลซ่อมบำรุงจอสื่อ In Mall
  • ดูแลซ่อมบำรุงจอสื่อ MRT
  • มีความเอาใจใส่งาน เข้ากับคนในทีมได้และทำงานเป็นทีมได้
  • การทำงาน ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ และทำงานเป็นกะได้
 • Associate Administration

  Roles and Responsibilities:

  • ติดต่อประสานงาน เดินเอกสารทั้งภายในและภายนอกบริษัท
  • ดูแล และเก็บรวมรวมเอกสาร อาทิเช่น ใบเสนอราคา ใบเบิกสินค้า และอื่นๆ
  • ตรวจสอบความต้องการภายในแผนก ด้านอุปกรณ์สำนักงาน และอื่นๆที่จำเป็น และดำเนินการจัดหาให้เจ้าหน้าที่ร่วมแผนก
  • งานอื่นๆตามที่มอบหมาย

  Qualification:

  • ชาย หรือ หญิง อายุระหว่าง 23 – 30 ปี
  • จบการศึกษาระดับปวช./ ปวส. / ปริญญาตรี
  • มีความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น Ms Office, Outlook, Excel
  • หากมีประสบการณ์งานด้านงานธุรการมาก่อน จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • Associate Accounting
  Roles and Responsibilities:
  • จัดเตรียม, เรียบเรียง และดูแลงานทางด้าน บัญชีเจ้าหนี้(AP) และบัญชีลูกหนี้ (AR)
  • รับผิดชอบงานด้านกระทบยอด, ภาษี และเอกสารหัก ณ ที่จ่าย
  • คำนวณและดูแลด้านการเรียกคืนภาษี ภงด. 3, 53, 54, 36
  • งานบัญชีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  Qualification:

  • สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือเทียบเท่า
  • ประสบการณ์ด้านงานบัญชี 2-5 ปี
  • มีความรู้และความเข้าใจในมาตรฐานบัญชี และขั้นตอนในการปฏิบัติงานบัญชีอย่างดี
  • ทักษะและความสามารถในการแก้ไขปัญหา หรือการตัดสินใจได้เป็นอย่างดี
  • มีความรู้ด้านภาษีอากร
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • Sales (Media & Online)

  Responsibilities

  • Handle the sales (Plan B products), including Developing and Maintaining relationship with customers
  • Handle all sales channel i.e. direct selling, cold calling,
  • Achieve individual’s sale target and KPIs following company’s standard
  • Able to travel both in Bangkok and upcountry
  • Assist any ad hoc projects assigned

  Qualification

  • Bachelor’s Degree in Business administration, Marketing or related field
  • Minimum 2 – 5 years of publishing sales or media business, understand in  media & online advertising sales will be advantage
  • Good interpersonal and negotiation skills.
  • Proficiency in English communication is advantage
 • Associate Graphic Design

  Main  Responsibilities:

  • ติดต่อประสานงานกับทีม เพื่อรับทราบเนื้อหาของงานสำหรับนำไปออกแบบ  ชิ้นงาน
  • สร้างสรรค์และออกแบบ Artwork และภาพกราฟฟิคให้สวยงาม ดึงดูดใจและสามารถสื่อสารใจความสำคัญได้ตรงตามเนื้อหา และควบคุมชิ้นงานให้อยู่บนพื้นฐานของ Corporate Identity โดยเป็นการออกแบบสำหรับ Website, Facebook, Twitter ,Instagram, Youtube ตามที่ได้รับมอบหมาย
  • ส่งผลงานที่ออกแบบให้แก่ทีมและผู้บังคับบัญชาเพื่อขอความเห็นร่วมสำหรับการดำเนินการในขั้นต่อไป
  • ศึกษาเรียนรู้เทคนิคในการทำ Graphic Design และ Trend ในการออกแบบให้ทันสมัย รวมถึงความรู้ในการออกแบบ media ให้ตรงกับข้อกำหนดหรือข้อบังคับของแต่ละ platform ที่เกี่ยวข้องพร้อมนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้กับชิ้นงาน
  • นำเสนอแนวทางในการทำงานด้าน Graphic Design ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  Education:

  • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาออกแบบ Interactive & Multi-media Design,นิเทศศาสตร์ ด้านนวัตกรรมการสื่อสาร สาขาสาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก, ออกแบบสื่อนิเทศน์ศิลป์,หรือสาขาที่เกี่ยวกับการออกแบบงานกราฟิก

  Qualification:

  • มีความชำนาญการใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop / Illustrator/In Design / After Effect / Premier Pro
  • มีความคิดสร้างสรรค์ และหลักการในการออกแบบ สามารถบริหารจัดการเวลาทำงานได้ให้เสร็จตามเป้าหมายและกำหนดเวลาได้
  • มีความกระตือรือล้น มีความรับผิดชอบสูง ทำงานร่วมกับแผนกอื่นๆได้เป็นอย่างดี
  • ติดตาม trend ในการออกแบบภาพกราฟฟิคตลอดเวลาเพื่อให้ทันต่อกระแสนิยม
  • สามารถบริหารจัดการงานที่หลากหลายได้ ภายในเวลาอันรวดเร็ว มีทักษะการทำงานเป็นทีม รับผิดชอบ ขยัน ตรงต่อเวลา
 • Operative Quality Control

  หน้าที่ความรับผิดชอบ:

  1. รับผิดชอบ ในการตรวจจอ ถ่ายภาพ / VDO ด่วน เพื่อส่งลูกค้าและทีม Report ตามสื่อที่ได้รับมอบหมายโดยหัวหน้างาน

  2. การทำงาน ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ และทำงานเป็นกะได้

  3. มีความรู้ความชำนาญในการใช้กล้องถ่ายรูปทั้งแบบ DSLR และ Mirorless

  4. ส่งงานตรงตาม Timeline ที่ทางหัวหน้างานตั้งไว้

  5. ตรวจสอบความถูกต้องของงานที่ตนเองรับผิดชอบก่อนส่งมอบงาน เพื่อให้คนรับสารต่อนำไปใช้ได้อย่างง่าย ถูกต้องและรวดเร็ว

  6. มีความเอาใจใส่งาน เข้ากับคนในทีมได้และทำงานเป็นทีมได้

Application

* Required

Feel free to contact us
We seek talented, energetic, and self-driven people to join our professional team. All interested applicants in pursuing a career with Plan B are welcome by completing your submission and attach the full English CV and all relevant documentation indicating qualifications and experience.
APPLY NOW
error: Content is protected !!